کاشی کاری یکی از زیباترین و پرمرارات‌ترین هنرهای ایرانی اسلامی است، تا جایی که اگر این هنر را عصاره تمامی هنرهای این مرز و بوم و نماد هنر ایرانی بدانیم، حرفی گزافه نیست. اقبال هنردوستان ممالک دیگر به این هنر زیبا نیز نشان دهنده این مساله است. این نکته از آنجا نشات می‌گیرد که هنرهای بسیاری برای خلق کاشیکاری یار و مددکار یکدیگر می‌شوند. آجر پزی، لعاب‌سازی، کاشی‌سازی، طرح‌های اسلیمی و ختائی، گره‌بندی، خوشنویسی و هنرهای گوناگونی در زمینه معماری چون محراب‌سازی، مقرنس بندی، رسمی بندی، یزدی بندی، و ... در وجود این هنر جمع شده است.