کاشی هفت رنگ گرچه سابقه‌ای طولانی تر از دوران صفویه دارد اما از دوران صفویه و به سبب گسترش ابنیه اسلامی و سرعت ساخت و سازها مورد توجه قرار گرفت و بخش بزرگی از بناهای مذهبی بوسیله این روش مزیّن به کاشی شد. مزیت اصلی کاشی هفت رنگ بر مقابل کاشی معرق را به صورت عمده در دو نکته سرعت انجام کار و انجام نقاشی های همچون چهره و حیوانات و جماداتی دانست که در زمینه کاشی معرق مشکل یا زیبا نیست. نحوه ساخت کاشی هفت رنگ این گونه است:
۱.ابتدا نقشه مناسب برای کاشی که می تواند شامل نقوش کاشی و مینیاتور و یا مشتمل بر خوشنویسی باشد را ترسیم می‌کنند.