طراحي کاشي يکي از شاخه هاي هنر هاي تجريدي اين مرز و بوم است و خواستگاه آن را مي توان هنر تذهيب ناميد. در طبقه بندي هنر هاي تجريدي مي توانيم از تذهيب به عنوان اصل نام برد. طرح کاشي به عنوان طرحي برگرفته از تذهيب همان خصلت ها را دارد؛ اما با قوسهايي کم دور تر و خشک تر. این روش نیز به سبب عدم انعطاف ماده (کاشي) بروز کرده است؛ همان گونه که در جهت مقابل طرح فرش نیز همان طرحهاي تذهيب است اما با قوسهايي پردور تر و نرم و رقصان و حتي بسيار پر پيچ و تاب تر از تذهيب. اینجا هم به علت مواد کاري و بافت گره به گره چنین روشی اتفاق می‌افتد.
در طول تاريخ چند صده اي معماري اسلامي کاشيکاري نقش وافري در زيبايي اين هنر اسلامي داشته است. جزء اصلي کاشيکاري طرح کاشي بوده و جزء کوچک تر آن کتيبه نگاري می‌باشد که اين دو پنجه در پنجه هم مساجد را با زيبايي آسماني قرين ساخته اند.
آثار ارائه شده در این بخش برخی از طراحی‌های این هنرمند است که به زیور کاشی آراسته شده است.  در نسخه‌های پیشین این پایگاه طراحی‌های کاشی وی منحصر در تصاویر کاشیکاری پیاده شده از روی طرح‌ها بود و در نسخه جدید پایگاه برای تفکیک این بخش از کتیبه‌ها و پاسخگویی به لذت بصری مخاطبانی که نقوش کاشی را کمتر دیده‌اند نسخه‌ دیجیتال نقشه‌ها در این بخش عرضه می‌شود. همچنین تعدادی از آثار تذهیب ایشان که بیشتر مربوط به سال‌های گذشته است نیز ارائه می گردد.