احسان پورنعمان در پانزده سال گذشته در کنار تحصیل و فراگیری هنر بخشی از اوقات خویش را صرف کتیبه‌نویسی ابنیه مذهبی نموده و حاصل آن حدود هفتصد متر کتیبه‌ای است که بیشتر به خط ثلث و به همراه نقوش تجریدی نگاشته است. تصاویر ذیل بخشی از آخرین نگاشته‌های اوست.